இது நிஜமா ஓவியம்தான் நம்புங்க.

06:13 Hisham Mohamed - هشام 0 Comments


Julian Beaver இவர் ஒரு ஆங்கில ஓவியர். England, France, Germany, USA, Australia,  Belgiumபோன்ற பல நாடுகளில் பாதசாரிகளில் ஓவியம் வரைந்து வருகிறார். இவருடைய ஓவியங்கள் பரிமானம் கொண்டவை.

0 COMMENTS: