என்ன இல்லை நம்மிடம்?

11:04 PM Hisham. M 0 Commentsதன்னிடம் எதுவுமில்லை என்று வருந்துபவர்க்கு புத்தர் சொன்ன அறிவுரை.

0 COMMENTS: