தாயின் தியாகம்

23:21 Hisham. M 0 Comments


தாயின் அன்பை புறக்கணித்து அவள் செய்த தியாகங்களை குறைத்து மதிப்பிடும் பிள்ளைகளுக்கு... 


0 COMMENTS: