ஒலிம்பிக் வீரனின் வாழ்வை மாற்றிய ஓட்டப்போட்டி

16:15 Hisham. M 0 Comments


தந்தையின் தோள்களை தாங்கியபடி தோல்வியை ஏற்றுக்கொண்ட ஒலிம்பிக் வீரனின் வாழ்வை மாற்றிய 400 மீட்டர் ஓட்டப்போட்டி கற்றுத்தரும் பாடம்.

0 COMMENTS: