துப்பாக்கி ரவையும் துளைக்காத நம்பிக்கை

பிற்பகல் 1:19 Hisham 0 Comments

எதிர்பாரா விதமாக துப்பாக்கி சூட்டுக்கு இலக்கான இந்திய வீரர் மீண்டு வந்து சாதித்த கதை.