வாழ்த்துக்களால் வாழ்க்கைய வளப்படுத்தும் ரகசியம்.

10:35 Hisham. M 0 Comments

சின்னச்சின்ன வாழ்த்துக்களால் நாட்டையே மாற்ற முடியும். உணர்வுபூர்வமாக வாழ்த்துச்சொல்லி வாழ்க்கையை அழகுபடுத்தும் எளிமையான ரகசியம்.


0 COMMENTS: